Contact/ANBI

Mail: info@drivingfortankatanka.nl

Adres: Gasthuisstraat 8, 4116 CZ Buren

KvK: 76387011

RSIN: 860608086

Bank: NL32 TRIO 0788 8399 34 t.n.v. Driving for Tanka Tanka

ANBI nummer: 860608086

Doelstelling: Stichting Driving for Tanka Tanka ondersteunt o.a. de Stichting Support Tanka Tanka. De inkomsten van Stichting Driving for Tanka Tanka worden ingezet ten behoeve van het verbeteren van de gezondheidszorg en medische accomodaties op het Afrikaanse continent.

Beloningsbeleid: De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Bestuur: Mireille Vermeulen (voorzitter), Lorna de Vos Klootwijk (secretaris), Mirka Broekman-van Krimpen (penningmeester)


Beleidsplan Stichting Driving for Tanka Tanka

De Stichting gaat miv medio januari 2020 sponsorgelden werven voor aankoop van minimaal 3 auto’s en bijbehorende materialen, die de challenge Amsterdam-Dakar gaan rijden.

Tweedehands auto’s worden in Nederland gekocht en klaargemaakt en rijden daarna van Amsterdam naar Dakar. Aansluitend zullen de auto’s in Banjul, de hoofdstad van Gambia worden geveild. De opbrengst van de veiling van deze auto’s komt ten goede aan de stichting “Foundation Support Tanka Tanka”. Dit is is een psychiatrisch ziekenhuis in Gambia. De aankoop van de auto’s en bijbehorende kosten worden verkregen door middel van sponsoracties in Nederland. Om zo transparant mogelijk te kunnen zijn is gekozen om een aparte stichting op te richten en een bankrekening bij een sociaal en duurzame bank te openen.

Kosten als brandstof, verzekering en reparaties van de auto’s onderweg worden vanuit de stichting gefinancierd. Persoonlijke reis- en verblijfskosten zijn voor kosten van de berijders van de auto’s. De inkomsten worden verkregen uit sponsoracties en verkoop van stickers op de auto’s.  

De inkomsten worden gebruikt om de auto’s en uitrusting te kunnen kopen, daarnaast willen we graag extra geld inzamelen om de broodnodige renovatie van het heren-sanitair en de keuken in het psychiatrisch ziekenhuis “Tanka Tanka” te laten plaatsvinden. De opbrengst van de veiling van de auto’s wordt rechtstreeks aan de Stichting “Foundation  Support Tanka Tanka” overgemaakt.

Tanka Tanka is een van de weinige psychiatrische ziekenhuizen in West Afrika. Het is een gesloten inrichting waar 80 tot 100 patiënten 24 uur per dag verblijven. Het betreft vooral sociaal zwakkere en kansarme mensen met acute psychiatrisch problematiek die vaak worden verstoten uit de samenleving. De “Foundation Support Tanka Tanka” zet zich in voor het verbeteren van de kwaliteit van de psychiatrische zorg in de meest brede zin in het psychiatrisch ziekenhuis.

De voorzitter van Driving for Tanka Tanka, mevrouw M. Vermeulen, bezoekt gemiddeld twee keer per jaar, gedurende een aantal weken, het psychiatrisch ziekenhuis. Zij heeft er een inmiddels goedlopende wondverzorgings-afdeling opgezet en verzorgt samen met de andere bestuursleden van “Foundation Support Tanka Tanka” andere projecten op het gebied van renovatie en onderhoud, maar ook training van personeel (wondverzorging, omgaan met agressieve patiënten). Door middel van deze relatie kunnen we er op toezien dat de gelden goed worden besteed. Met dit initiatief willen we  bij te kunnen dragen aan betere zorg en accommodatie voor psychiatrische patiënten het psychiatrisch ziekenhuis “ Tanka Tanka” in Gambia.

Het beheer en de besteding van het vermogen: Het bestuur van de stichting bepaalt waaraan verworven inkomsten worden besteed, hierbij uitgaande van bovenstaande doelstelling. Resterend vermogen van de stichting is geheel ten behoeve van de “Foundation Support Tanka Tanka”.